אם תרצה, בן אדם,

הרב קוק אם תרצה בן אדםהסתכל באור השכינה בכל היקום, הסתכל בעדן החיים השמימיים,

איך הם מתפלשים בכל פינה וזוית שבחיים הרוחניים והחומריים, שנגד עיני בשרך ונגד עיני רוחך.

התבונן בפלאי היצירה,

בחיי האלוהות שלהם, לא בתור איזה תכנית כהה שממרחקים מציגים נגד עיניך,

כי אם דע את המציאות שאתה חי בה.

דע את עצמך, ואת עולמך,

דע את הגיוני הלב שלך, ושל כל הוגה וחושב.

מצא את מקור החיים שבקרבך, ושממעל לך, שמסביבך,

את פארי הדרות החיים שאתה שרוי בתוכם.

האהבה שבקרבך, העלה אותה לשורש עוזה ועדנת תפארתה,

הרחיבה לכל סרעפותיה, לכל אשד נשמת חי העולמים,

אשר רק רצוץ המקום של ההגה גורם מיעוט זהרו.

הבט על האורות, בתוכיותם.

אל יבלעו נשמתך השמות, הניבים והאותיות,

הם מסורים בידך, ואי אתה מסור בידיהם.

עלה למעלה עלה,

כי כוח עז לך, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים.

אל תכחש בם, פן יכחשו לך,

דרוש אותם, וימצאו לך מיד.

 

הראי"ה קוק, אורות הקודש א', עמ' פ"ג, הוצאת מוסד הרב קוק